Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Kultury Filmowej

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • menu ruchome typu slider z najnowszymi wiadomościami – treści przedstawione wyłącznie graficznie
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony
 • brak informacji w polskim języku migowym

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • mapę strony,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem "Aa" w prawym górnym rogu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Mańczak.
 • E-mail: agnieszka.manczak@ec1lodz.pl
 • Telefon: +48426006111
 • Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
 • Adres: ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź
 • E-mail: biuro@ec1lodz.pl
 • Telefon: +48668780711
 • Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 1. Do NCKF Spot należy wejść przez główne wejście Centrum Nauki i Techniki od ulicy Hasa – obecnie w remoncie.
 2. Osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci uprawnione są do zakupu ulgowego biletu na wystawy po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji.  
 3. Drzwi wejściowe są bezobrotowe i nie otwierają się automatycznie. Mogą sprawiać trudność przy otwieraniu z uwagi na ciężkość – ich otwarcie wymaga siły.
 4. Wejścia do budynków są bezprogowe.
 5. Przed budową drogi podziemnej w odległości nie mniejszej niż 5 m. od budynków ekspozycyjnych i wystawowych zapewniono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Obecnie nie ma możliwości tam wjechać, ale po wcześniejszym kontakcie umożliwiamy wjazd na plac w pobliże wejścia.
 6. Całość ekspozycji NCKF Spot znajduje się na parterze budynku.
 7. Część ekspozycji znajduje się na podwyższeniu, do którego dostęp zapewnia winda dla wózków. Windę uruchamia klucz, który znajduje się w kasach.
 8. Przed budynkiem EC1 Zachód gdzie znajduje się NCKF Spot umieszczone są tablice informacyjne z wyciągiem z regulaminu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz planem sytuacyjnym czyli mapką i opisem budynków oraz najważniejszych punktów na terenie i w okolicy kompleksu.
 9. Zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym do budynku.
 10. Budynki posiadają sprzęt umożliwiający ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zagrożenia. Wyposażone są m.in. w schodołazy i wózki inwalidzkie czy materace ewakuacyjne.
 11. Przed budynkami znajdują się oznaczone punkty zbiórki ewakuacyjnej.

Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach Centrum Nauki i Techniki (2 sztuki). Wózki są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu

 1. Na terenie Centrum wystaw znajdują się pomieszczenia, w których można się wyciszyć. Izolują one od hałasu i obecności innych osób. W razie konieczności zapytaj obsługę, jak tam dotrzeć.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 1. W strefie wejścia, naprzeciwko kasy Centrum Nauki i Techniki znajduje się tyflomapa całego budynku Centrum Nauki i Techniki czyli makieta z mosiądzu, która stanowi miniaturę obiektów EC1.
 2. W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.
 3. W sanitariatach światła nie uruchamia czujnik – trzeba użyć włącznika na ścianie

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu

 1. Brak dostępu do tłumacza języka migowego na żądanie – tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu.
 2. Brak pętli indukcyjnych na terenie całego kompleksu.